De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" - Mü'minûn, 23/118
 ANASAYFA   HAKKINDA   İLETİŞİM 
Haber Kaynağına Abone Ol    ARAMA  :       
Ağız Diş Sağlığı
Aile Hayatı
Anne Adaylarına
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Gelişimi
Damak Tadı
Dinimi Yaşıyorum
Edebiyat-Şiir
Evinizi Güzelleştirin
Gök Bilim
Gözümün Nuru NAMAZ
Günlük Hayata Dair
Hayvanlar Alemi
Helal Yaşam
İlk Yardım
İslamiyet
Karış Karış Anadolu
Kıssadan Hisse
Kişisel Bakım
Kişisel Gelişim
Lokman Hekim
Örnek Şahsiyetler
Rüya Tabirleri
Sağlık
Tekrar Tekrar Oku
Türk-İslam Tarihi

20 Dakikada Pişen Tavuğu Yemeyin

20 Dakikada Pişen Tavuğu Yemeyin
 + Yazıyı Büyüt    - Yazıyı Küçült           

Sağ­lık­lı Bes­len­me ve Raf Öm­rü Uza­tıl­mış Gı­da­la­r' top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si On­ko­lo­ji Ens­ti­tü­sü Rad­yas­yon On­ko­lo­ji­si Uz­ma­nı Prof. Dr. Ya­vuz Diz­dar, "Sağ­lık­lı bes­len­me ko­nu­sun­da top­lu­mu bi­linç­len­dir­me­ye ço­cuk­lar­dan baş­la­ma­lı­yız. Bir okul­da ço­cuk­la­ra 'Ham­bur­ge­ri se­vi­yor mu­su­nuz' di­ye sor­du­ğu­muz­da 'E­ve­t' di­yor­lar. 'Yi­yor mu­su­nuz' di­ye sor­du­ğu­muz­da ise 'Ye­mi­yo­ru­z' di­ye ya­nıt ve­ri­yor­lar. Okul kan­tin­le­rin­de tü­ke­ti­len raf öm­rü uza­tıl­mış yi­ye­cek­ler­den ço­cuk­la­rı­nı­zı uzak tu­tun, evi­niz­de ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız yi­ye­cek­ler­le ço­cu­ğu­nu­zu oku­la gön­de­ri­n" di­ye ko­nuş­tu.

Bilinçsiz tüketici nedeniyle sektördeki hemen tüm ürünlerde insan sağlığına zarar verecek şekilde oynamalar yapıldığına değinen Prof. Dizdar, "Toros yaylalarındaki çiftçi, şehirdeki süpermarketten yoğurt ve beyaz ekmek alır hale geldiyse, sağlıklı beslenme konusunda ne kadar geride kaldığımız bir gerçektir. Tüm bu gerçekleri, genetiği ile oynanan ürünleri, nasıl oynandığını, vücuda etkilerini önümüzdeki iki ay içinde yayınlayacağım 'Yemezler' adlı kitapta anlatacağım" dedi.

"AYRAN VE SÜT İÇTİĞİNİZDE GAZ ÇIKMIYORSA ZARARLIDIR"

Ba­zı dü­zen­le­me­le­ri uz­man ol­ma­la­rı­na rağ­men ken­di­le­ri­nin de geç fark et­tik­le­ri­ne dik­kat çe­ken Prof. Diz­dar, "2001 yı­lın­da de­ğiş­ti­ri­len, uz­man ol­ma­mı­za rağ­men an­cak 8-9 yıl son­ra bi­zim de fark ede­bil­di­ği­miz süt teb­liğ­le­ri­ne gö­re, yo­ğur­da ko­nu­lan kat­kı mad­de­si ile yo­ğur­dun ta­ze kal­ma sü­re­si­ni uzat­tı­lar. Yo­ğur­dun ek­şi­me­di­ği­ni üç yıl ön­ce fark et­tim. Yo­ğurt ra­fa ge­le­ne ka­dar ağır iş­lem­ler­den ge­çi­yor.

Kay­ma­ğı­nı tut­tu­ğu­nuz­da ta­ba­ka ha­lin­de kal­kı­yor, ger­çek yo­ğurt­ta kay­mak ta­ba­ka ha­lin­de kalk­maz müm­kün­se yo­ğur­du­nu­zu ken­di­niz ma­ya­la­yın. O yo­ğurt­tan ya­pı­lan ay­ran ve­ya sü­tü iç­ti­ği­niz­de mi­de­niz gu­rul­da­mı­yor­sa, gaz çık­mı­yor­sa bi­lin ki ya­ra­rı yok­tur, za­ra­rı ise çok­tu­r" de­di.

"TAVUĞU GÜNDE ÜÇ KEZ YUMURTLATMAYA BAŞLADILAR"

Gı­da sek­tö­rü ve en­düs­tri­nin ta­vu­ğun ge­ne­ti­ğiy­le çok faz­la oy­na­dı­ğı­nı ve bir ta­vu­ğun gün­de üç kez yu­murt­la­dı­ğı­nı öne sü­ren Prof. Diz­dar, şun­la­rı söy­le­di: "Do­la­yı­sıy­la o ta­vuk­tan çı­kan süt be­yaz yu­mur­ta ki nor­mal­de yu­mur­ta kar be­yaz mer­mer gi­bi ol­maz, gri olur. O yu­mur­ta yen­mez. Ye­tiş­ti­ri­len ta­vu­ğa ba­kın, köy­de ta­vu­ğu ya­ka­la­ya­maz­sı­nız ya­ka­la­mak için ağ atar­lar. Ama fab­ri­ka­lar­da ye­ti­şen pi­liç yü­rü­mek­te bi­le zor­la­nı­yor. Can­lıy­ken bü­tün ke­mik­le­ri kı­rı­lı­yor, ta­vuk 20 da­ki­ka­da pi­şi­yor­sa o ta­vu­ğu ye­me­yin, 'Göz gör­me­yin­ce gö­nül kat­la­nı­yo­r' di­ye pi­liç ye­me­yin, et ola­rak ko­yun ke­çi ve ta­bi­i ki de­niz ba­lı­ğı­nı ter­cih edin."

"TÜYSÜZ TAVUK YETİŞTİRDİLER TÜRKİYE'YE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ta­vuk sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­nin bu tür açık­la­ma­lar ne­de­niy­le ken­di­si­ne kar­şı 'hal­kı pi­liç­ten so­ğut­tu­ğu­' ge­rek­çe­siy­le iki kez da­va aç­tık­la­rı­nı, ancak kaybettiklerini belirten Prof. Dr. Dizdar, "İsrail birkaç yıl önce tavuğun genetiği ile öyle oynadı ki tüysüz tavuk yetiştirdi.

Şimdi bu tavuğu Türkiye dahil birçok ülkeye satmaya çalışıyor. Bu hatalar silsilesinin bir ucunda köylünün ta­rım­dan kop­ma­sı, bir ucun­da ise gı­da me­zar­lı­ğı ha­li­ne ge­len ucuz şir­ket­ler bu­lun­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar bü­yü­me aşa­ma­sın­da ol­duk­la­rın­dan özel­lik­le risk al­tın­da­dır, bu ne­den­le an­ne-ba­ba­lar, üzer­le­ri­ne dü­şen so­rum­lu­luk­lar ko­nu­sun­da açık bir şe­kil­de bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Bir ül­ke­nin sağ­lı­ğı ile çe­kin­me­den oy­na­ya­bi­li­yor­la­r" de­di.

"PORTAKALDAN 20 ÇEŞİT TARIM İLACI ÇIKTI"

"Ça­lış­tı­ğım üni­ver­si­tede bir gün üç dok­tor bir­den ye­dik­le­rin­den has­ta­ne­lik ol­du­" di­yen Prof. Dr. Diz­dar, "Üç dok­tor da or­tak tek bir por­ta­kal ye­miş­ler. Por­ta­ka­lı la­bo­ra­tu­vara gön­der­dik, tam 20 çe­şit ta­rım ila­cı çık­tı. Dok­tor­lar öl­me­dik­le­ri­ne du­a et­ti. Bu por­ta­ka­lı sa­tan şir­ket de rek­lam­la­rın­da 'Su­yu­nu bi­le de­net­li­yo­ru­z' di­yen bir şir­ket çık­tı­" de­di.

Haber7

( 1765 ) kez okundu     -     12.11.2013   mstfkarsli ekledi     Tweetle    Paylaş 
20 Dakikada Pişen Tavuğu Yemeyin, gdo, gdolu tavuk, gdo lu gıda, katkı maddesi, sağlıksız besinler, üç kez yumurtlama, sağlıksız tavuklar, yavuz dizdar, haber7
Ziyaretçi Yorumları
( 0 ) Yorum
Tümünü Göster
Yorum Ekle
Güvenliğiniz için iP adresiniz kaydedilmektedir. Herhangi bir Hukuki Dava ile karşılaşmamak için hakaret içeren sözler ve argo kelimeler kullanmayınız.
İsim
:
Yorum
:
En fazla 400 karakter
Şehir
: <<-- Güvenlik kodu:
E-Posta
: -->>
 
E-Posta adresi Yayınlanmaz
Güvenliğiniz için ip adresiniz (18.208.126.130) kaydedilecektir.
  Yeni Makaleleri Takip etmek İstiyorum. Adresime E-Posta Gelmesini Onaylıyorum.
BENZER YAZILAR
   yeter ki OKU  
 Aktif ziyaretçi : 5
 Bugün : 555
 Toplam : 2273329
ZMK BİLİŞİM HİZMETLERİ       © 2010 

Site Haritası


5